Đặt mục tiêu phát triển rộng rãi vật liệu xanh
Tin tức
0707/2022

Đặt mục tiêu phát triển rộng rãi vật liệu xanh

Nhằm thực hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại COP26 về phát thải ròng bằng 0, Bộ Xây dựng vừa phê duyệt "Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050," trong đó đặt mục tiêu phát triển rộng rãi vật liệu xanh, công trình xanh, giảm phát thải khí nhà kính.
 
Theo đó, Bộ Xây dựng cam kết đến năm 2025, toàn ngành sẽ hoàn thành xây dựng bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, công nhận công trình xanh, công trình phát thải cácbon thấp; khu đô thị xanh, khu đô thị phát thải khí cácbon thấp.
 

Trên cơ sở đó, đến năm 2030, ít nhất 25% khu đô thị mới sẽ áp dụng tiêu chí khu đô thị xanh, phát thải cácbon thấp; ban hành cơ chế khuyến khích phát triển đô thị xanh.

Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Xây dựng cũng đề cao việc thúc đẩy sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng xanh, phát thải các bon thấp theo hướng: Đến năm 2030, dự kiến 25% các vật liệu xây dựng như xi măng, vật liệu ốp lát, kính xây dựng chủ yếu sản xuất trong nước được chứng nhận sản phẩm xanh.

Sang giai đoạn sau năm 2030, Bộ Xây dựng đặt ra mục tiêu 100% các công trình xây dựng mới sẽ thực hiện kiểm kê khí nhà kính, áp dụng các giải pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; 100% đồ án quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch chung đô thị lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển đô thị theo hướng xanh, phát thải cácbon thấp.

Tiếp đó, đến năm 2050, ít nhất 50% khu đô thị mới và 10% tổng số đô thị đạt tiêu chí đô thị xanh, phát thải cácbon thấp...

 

Theo VLXD.org