Tin tức chung

Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Năm 1957, Liên hiệp Quốc tế Các công đoàn giáo dục (FISE) mà Việt Nam là một thành viên, quyết định lấy 20/11 làm ngày "Quốc tế hiến chương các nhà giáo". Đây là dịp nêu cao mục tiêu đấu tranh nhằm...
Xem thêm