Tổng hợp văn bản pháp luật về môi trường cho doanh nghiệp
Tin tức
0501/2019

Tổng hợp văn bản pháp luật về môi trường cho doanh nghiệp

Để hỗ trợ một cách tốt nhất, giúp Doanh nghiệp chủ động trong việc tìm hiểu các quy định pháp luật về môi trường cần thiết cho quá trình hoạt động sản xuất, chúng tôi xin cung cấp bảng tổng hợp Một số hồ sơ môi trường thường gặp & các văn bản pháp luật liên quan, Bộ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

 

Hình ảnh minh họa

 

1. MỘT SỐ HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG THƯỜNG GẶP & CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

STT

Số/Ký hiệu

Trích yếu

Ngày bắt đầu có hiệu lực

Tình trạng hiệu lực

BÁO CÁO GIÁM SÁT/BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG

1

Luật BVMT số 55/2014/QH13

Luật Bảo vệ môi trường

01/01/2015

Còn hiệu lực

2

Thông tư 43/2015/TT-BTNMT

Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường

01/12/2015

Cònhiệu lực

3

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT

Về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

01/12/2016

Cònhiệu lực

4

Thông tư 04/2012/TT-BTNMT

Về quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng

25/06/2012

Cònhiệu lực

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1

Luật BVMT số 55/2014/QH13

Luật Bảo vệ môi trường

01/01/2015

Cònhiệu lực

2

Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

01/04/2015

Cònhiệu lực

3

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

15/07/2015

Cònhiệu lực

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHI TIẾT/ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

1

Luật BVMT số 55/2014/QH13

Luật Bảo vệ môi trường

01/01/2015

Cònhiệu lực

2

Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

01/04/2015

Cònhiệu lực

3

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

15/07/2015

Cònhiệu lực

BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO ĐỀ ÁN CHI TIẾT/ THEO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1

Luật BVMT số 55/2014/QH13

Luật Bảo vệ môi trường

01/01/2015

Cònhiệu lực

2

Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

01/04/2015

Cònhiệu lực

3

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản

15/07/2015

Cònhiệu lực

4

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

15/07/2015

Cònhiệu lực

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI/BÁO CÁO QUẢN LÝ LẦN ĐẦU

1

Luật BVMT số 55/2014/QH13

Luật Bảo vệ môi trường

01/01/2015

Cònhiệu lực

2

Nghị định 38/2015/NĐ-CP

Về quản lý chất thải và phế liệu

15/06/2015

Cònhiệu lực

3

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

Về quản lý chất thải nguy hại

01/09/2015

Cònhiệu lực

HỒ SƠ XẢ THẢI,HỒ SƠ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

1

Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13

Luật tài nguyên nước

01/01/2013

Cònhiệu lực

2

Nghị định 201/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước

01/02/2014

Cònhiệu lực

3

Thông tư 27/2014/TT-BTNMT

Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước

15/07/2014

Cònhiệu lực

 

2. BỘ QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG

STT

Số/Ký hiệu

Trích yếu

Ngày bắt đầu có hiệu lực

Tình trạng

QUY CHUẨN VỀ KHÔNG KHÍ

1

QCVN 05:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

01/01/2014

Còn hiệu lực

2

QCVN 51:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép

01/01/2014

Còn hiệu lực

3

QCVN 46:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng

18/02/2013

Còn hiệu lực

4

QCVN 30:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp

15/02/2011

Còn hiệu lực

5

QCVN 06:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong không khí xung quanh

01/01/2010

Còn hiệu lực

6

QCVN 23:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng

01/01/2010

Còn hiệu lực

7

QCVN 22:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện

01/01/2010

Còn hiệu lực

8

QCVN 21:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học

01/01/2010

Còn hiệu lực

9

QCVN 20:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

01/01/2010

Còn hiệu lực

10

QCVN 19:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

01/01/2010

Còn hiệu lực

11

QCVN 02:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

18/07/2008

Còn hiệu lực

QUY CHUẨN VỀ NƯỚC

1

QCVN 62-MT:2016/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

15/06/2016

Còn hiệu lực

2

QCVN 60-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

01/03/2016

Còn hiệu lực

3

QCVN 13-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

01/06/2015

Còn hiệu lực

4

QCVN 12-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

01/06/2015

Còn hiệu lực

5

QCVN 11-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản

01/03/2016

Còn hiệu lực

6

QCVN 10-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển

01/03/2016

Còn hiệu lực

7

QCVN 09-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

01/03/2016

Còn hiệu lực

8

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

01/03/2016

Còn hiệu lực

9

QCVN 01-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

01/06/2015

Còn hiệu lực

10

QCVN 52:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép

01/01/2014

Còn hiệu lực

11

QCVN 47:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn

18/02/2013

Còn hiệu lực

12

QCVN 40:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

15/02/2012

Còn hiệu lực

13

QCVN 39:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu

15/02/2012

Còn hiệu lực

14

QCVN 38:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt bảo vệ đời sống thủy sinh

15/02/2012

Còn hiệu lực

15

QCVN 29:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

15/02/2011

Còn hiệu lực

16

QCVN 28:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế

15/02/2011

Còn hiệu lực

17

QCVN 25:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

01/01/2010

Còn hiệu lực

18

QCVN 02:2009/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

01/12/2009

Còn hiệu lực

19

QCVN 01:2009/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

01/12/2009

Còn hiệu lực

20

QCVN 14:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

31/12/2008

Còn hiệu lực

QUY CHUẨN VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI

1

QCVN 50:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngư ỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

01/01/2014

Còn hiệu lực

2

QCVN 41:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đồng xử lý chất thải nguy hại trong lò nung xi măng

01/03/2012

Còn hiệu lực

3

QCVN 07:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại

01/01/2010

Còn hiệu lực

4

TCVN 6707 : 2009

Chất thải nguy hại – dấu hiệu cảnh báo

-

Còn hiệu lực

 

www.tcgvn.com